2012. gada 28. jūnijs

Jābeidz domāt, ka valsts pārvalde ir Melnais Pēteris


  
"Pēteris nebija ne melnāks, ne ļaunāks kā citi. Viņš mīlēja cilvēkus un gribēja tiem kalpot, un tā bija viņa nelaime." Tā sākas Kārļa Skalbes pasaka par Melno Pēteri, kuru lasot iedomājos par ierēdni – cilvēku, kurš strādā valsts darbā un cilvēku labā, un kuram nemitīgi jāuzņem pārmetumi no ļaudīm par visām nelaimēm vienalga, cik labi un atbildīgi viņš pilda savu darbu.

"Viņam bija tā nelaime, ka viņš ļaudīm mēdz padomus dot. (...) Viņš bija kustīgs un dzīvs, un nebija neviena, kam viņš savās steigās nebūtu uzminis uz kājas. Ja notika kas ļauns, Pēteris arvienu bija vainīgs. Ko viņš bija laba darījis, to ļaudis ātri aizmirsa."

Pēdējā laikā mūsu valsts publiskās institūcijas un līdz ar to cilvēki, kas tajās strādā, ir kļuvuši par  Melno Pēteri no Kārļa Skalbes pasakas, uz kuru uzvelt visu vainu par problēmām, kļūdām un nekārtībām.

Kārļa Skalbes pasakas varoni sadedzināja uz sārta, jo cilvēki cerēja, ka tādējādi sadedzinās visu naidu un skaudību, visas nelaimes un grēkus. Tomēr izrādījās, ka pēc Melnā Pētera sadedzināšanas, ļaunums un nejēdzības neizzuda. "Cilvēkiem bija pastāvīga vajadzība kādu nīst. Viņus piemeklēja visādas nelaimes, kurām viņi meklēja vainīgo un bieži vien atrada to, kas pirmais gadījās ceļā. (...) Un drīz vien bija gatavs kāds Melnais Pēteris, kuram bija visu netikumu slava, kura garīgo seju viņi paši bija darinājuši – kā masku no pakulām un piķa”. Tad nu atkal kārtējo "Melno Pēteri” stiepa uz sārtu un sadedzināja.

Tā gāja bojā labākie cilvēki, un tās zemes ķēniņš kļuva nemierīgs. Skalbes pasakā ķēniņš atrada ģeniālu risinājumu šim ļaužu netikumam – vienmēr meklēt vienu vainīgo Melno Pēteri  - dzīvus cilvēkus vairs nededzināja. Tā vietā katru pavasari ķēniņš lika uztaisīt Melno Pēteri – lelli no lupatām. Ļaudis gavilējot viņu sadedzināja un viņiem likās, ka sadeg visi grūtumi un nelaimes.

Kāda mācība no šīs pasakas un salīdzinājuma? Skaidrs, ka mūsu valsts darbiniekiem jābūt efektīvākiem, orientētiem uz konkrētu rezultātu sasniegšanu. Šeit ir vēl ir daudz darāmā, daudz kas arī tiek darīts. Taču diskusijā par efektivitāti, uz rezultātiem orientētu atalgojuma sistēmu un citiem aspektiem nedrīkst aizmirst un degradēt vērtības, kuras šim cilvēkiem jānes. Ar skumjām un skepsi lasu intervijas, kur kārtējo reizi no valsts pārvaldes ierēdņa iztaisa Melno Pēteri un grib sadedzināt uz sārta.

Svarīgi ir ierēdņus nededzināt uz sārta kā Melno Pēteri Skalbes pasakā. Bet gan dedzināt un tik vaļā no negācijām un beidzot uzsākt kvalitatīvu diskusiju – kādu vēlamies redzēt darbinieku, kas strādā Latvijas ministrijās, dienestos, inspekcijās, sociālajos dienestos un bērnu namos? Tik pat svarīgi ir atbalstīt, motivēt tos cilvēkus, kas šīs vērtības iemieso jau tagad.