2010. gada 14. janvāris

Premjers uzdod vērtēt un samazināt valsts veicamo funkciju saturu un skaitu

Šodien, 14.janvārī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis visiem ministriem un KNAB priekšniekam nosūtījis rezolūcijas, ar kurām līdz 1.februārim uzdots papildināt jau uzkrāto informāciju par valsts pārvaldes funkcijām, nodrošinot 2010.gada valsts budžetam atbilstošu aktuālu datu bāzi par funkciju finansēšanas līmeni, samazinājumu vai likvidāciju, un tādējādi sagatavojot informatīvo pamatu turpmākajiem valsts budžeta izstrādes procesiem.

Savukārt konsultējoties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību, minētajām valsts institūcijām jāsagatavo izvērstu un strukturētu pārskatu par 2009.gadā paveikto un jāsniedz konkrētus priekšlikumus par tām pārvaldītās nozares funkcijām, pakalpojumiem, uzdevumiem, procesiem un procedūrām, no kuriem būtu iespējams atteikties vai tos vienkāršot turpmākajos gados. Šiem pārskatiem jāietver informāciju: par atteikšanos no funkciju, pakalpojumu, uzdevumu, procesu un procedūru veikšanas valsts pārvaldes ietvaros; par uzdevumu deleģēšanu privātā sektora organizācijām un privātām personām; par birokrātisko procedūru biežuma, intensitātes un ilguma samazināšanu; par līdzīgu funkciju, uzdevumu, procesu un procedūru apvienošanu, tai skaitā izvērtējot visas starpnozaru un starpinstitūciju sadarbības iespējas; par funkciju izpildes procesu un procedūru standartizēšanu; par attālinātas funkciju izpildes ieviešanu; par mazāk pieprasīto funkciju, pakalpojumu un uzdevumu pieejamības vai intensitātes samazināšanas iespējām.

Kā zināms, Valsts kanceleja 2009.gadā sadarbībā ar visām ministrijām nodrošināja 2010.gada valsts budžeta izstrādei un Reformu vadības grupas darba atbalstam nepieciešamās informācijas apkopošanu, izveidojot valsts funkciju sarakstu, kas tika ņemts par pamatu valdības sākotnējai diskusijai par valsts budžeta izdevumu daļas samazināšanu. Šāda metodika budžeta projekta izstrādāšanā Latvijā tika izmantota pirmo reizi.

Ja, salīdzinot ar 2009.gada budžeta iedalījumu, funkcijās ir notikušas būtiskas izmaiņas, Ministru prezidents lūdzis institūcijas sniegt paskaidrojumus par to būtību: funkcijas izpilde pārtraukta, funkcija deleģēta, iestāde reorganizēta u.tml. Rezolūcija paredz, ka jānorāda arī plānotās funkciju finanšu izmaksas 2010.gadā. Atskaitēs jānorāda, vai funkcijas izpildes rezultātā tiek plānots veikt maksas pakalpojumus un iekasēt nodevas, kā arī provizorisko finanšu apjomu 2010.gadā. Institūcijām jāsniedz informācija par nodarbināto skaitu, to sadalot divās daļās – saturisko funkciju veicēji un atbalsta funkciju veicēji, pamatojoties uz pieņēmumu par darba specifiku vai laiku, kas tiek veltīts tam vai citam darbam.

Premjera dotais uzdevums paredz, ka institūcijām jāsniedz pārskats arī par katras to veicamās funkcijas tiešajiem klientiem – tām sabiedrības grupām un organizācijām, kuras tieši ietekmē funkcijas īstenošana, piemēram, nodokļu maksātājiem, bezdarbniekiem, stipendiju saņēmējiem, pašvaldībām, ministrijām u.tml. Jānorāda arī funkcijas klientu skaitlisko apjomu 2009.gadā un, ja iespējams, plānoto apjomu 2010.gadā.

Lai ministrijas un citas centrālās valsts iestādes varētu izpildīt premjera rezolūcijas uzdevumus, Valsts kancelejai tās jānodrošina ar nepieciešamo informāciju un iespēju tiešsaistes veidā izmantot jau esošo funkciju uzskaites rīku.

Ministru prezidents plānojis nosūtīt līdzīga satura vēstules arī citām centrālām valsts pārvaldes iestādēm: Valsts prezidenta kancelejai, Latvijas Republikas Saeimai, Tiesībsarga birojam, Valsts kontrolei, Augstākajai tiesai, Satversmes tiesai, Latvijas Republikas Prokuratūrai, Centrālajai Vēlēšanu komisijai, Centrālajai zemes komisijai, Nacionālajai radio un televīzijas padomei, aicinot papildināt funkciju uzskaiti ar 2010.gada datiem.

Līga Krapāne
Ministru Prezidenta preses sekretāre
Tel: +371 67082865
Mob: +371 29480299
E-pasts: liga.krapane@mk.gov.lv


2010. gada 13. janvāris

Reformu vadības grupa iezīmē 2010.gada būtiskākos darbības virzienus

Piektdien, 8.janvārī Reformu vadības grupas (RVG) sēdes dalībnieki diskutēja par 2010.gada būtiskākajiem darba virzieniem - ekonomikas izaugsmi, sociālo drošību un publiskās pārvaldes efektivitāti – lai vidējā termiņā sasniegtu izvirzīto virsmērķi: kāpināt Latvijas konkurētspēju. Pēc vairāku dalībnieku priekšlikumiem darbības virzieni un rezultatīvie rādītāji tiks papildināti un apstiprināti nākamajā RGV sēdē.

“Mums ir nepieciešamas aktualizēt RGV mandātu, padarot šo forumu par vidēja termiņa reformu vadības centru un vietu, kurā skaņot viedokļus par vidēja termiņa dokumentiem,” uzsvēra Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Premjers piedāvāja paplašināt RVG ar koalīcijas partneru pārstāvniecību un prezentēja priekšlikumus turpmākajam darbam. Ekonomikas izaugsmes jomā V.Dombrovskis aicināja īpašu vērību pievērst valsts vidēja termiņa nodokļu politikai, uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanai un regulatīvās vides vienkāršošanai, jaunu darba vietu radīšanai, eksportējošo un eksportspējīgo uzņēmumu atbalstam, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu racionālākai un mērķtiecīgākai izmantošanai uzņēmēju atbalstam. Sociālās drošības jomā RVG vajadzētu plaši diskutēt par iespējamām izmaiņas pensiju sistēmā, lai nodrošinātu sistēmas ilgtspēju un uzticamību. Tāpat prioritāri risināmais uzdevums ir nodarbinātības veicināšana, kā arī veselības un izglītības reformu monitoringa veikšana. Savukārt valsts pārvaldes efektivitātes jomā V.Dombrovskis aicināja RGV turpināt uzsākto darbu pie valsts īstenoto funkciju izvērtēšanas un deleģēšanas privātajam sektoram, atbalsta funkciju centralizācijas modeļa izstrādes, kā arī valsts pārvaldes iestāžu reģionālā tīkla optimizācijas.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle rosināja definēt skaidrus RGV darbības rezultatīvos rādītājus, kas kalpotu par indikatoru veiksmīgai / neveiksmīgai RGV darbības izvērtēšanai. Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žanete Jaunzeme-Grende aicināja visu valdībā esošo partiju pārstāvjus turpmāk aktīvi apmeklēt RGV sēdes, kopīgi diskutēt par kopīgi veicamajiem uzdevumiem un uzņemties atbildību par RGV priekšlikumu realizēšanu.

RGV sēdes darba kārtībā tika izskatīti arī citi jautājumi, tostarp uzklausīts Finanšu ministrijas ziņojums par 2009.gadā paveiktajiem un 2010.gadā plānotajiem pasākumiem ES vienotās valūtas ieviešanai Latvijā.

Savukārt Valsts kanceleja prezentēja valdības instrukcijas projektu par iestāžu struktūru veidošanu un amata sarakstu saskaņošanas kārtību krīzes periodā, kas attiecināms uz valsts pārvaldes efektivitātes jautājumiem. Projektā piedāvāts skaitliski ierobežot iestāžu struktūru, kā arī nepieļaut institūciju struktūrvienību un štatu skaita palielināšanos bez Ministru kabineta akcepta. RGV dalībnieki kritiski raudzījās uz papildus regulējuma veidošanu, apšaubot nepieciešamību centralizēt iestāžu vadītāju atbildībā esošus jautājumus. Tomēr V.Dombrovskis uzsvēra, ka reālā prakse pat krīzes apstākļos ir parādījusi nepatīkamus signālus. “Jāatzīst, ka valsts pārvaldei ir tendence nekontrolēti pieaugt. Tāpat ir radoši ierēdņi, kas pēc algu ierobežošanas sāk mainīt kvalifikācijas pakāpes un amatus, lai tomēr saņemtu lielāku darba samaksu. Ar konkrēta risinājuma izstrādi audzēt birokrātiju vai algas būs grūtāk,” norādīja premjers.

Sēdes noslēgumā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns prezentēja Latvijas stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam projekta apspriešanas rezultātus, kā arī diskutēja ar RGV dalībniekiem par to, kā šo plānu padarīt par reāli funkcionējošu un sasaistītu ar finansējuma daļu, lai izvairītos no Nacionālās attīstības plāna formālisma. Diskusija tiks turpināta 21.janvāra Nacionālās attīstības padomes sēdē, kā arī kādā no nākamajām RGV sēdēm. Tāpat RGV dalībnieki vienojās 2 nedēļu laikā sniegt atzinumu un priekšlikumus plāna papildināšanai.

Jau ziņots, ka Reformu vadības grupa tika izveidota 2009.gada jūlijā, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību valsts budžeta izstrādē, reformu īstenošanā un citu valstij nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Fotogrāfijas no RGV sēdes pieejamas Valsts kancelejas interneta foto albumā: http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157623165537860/

Sēdes dokumenti
Ministru prezidenta Valda Dombrovska piedāvājums Reformu vadības grupas darbības virzieniem 2010.gadā

Reformu vadības grupas būtiskākie darbi 2010.gadā

Diskusija par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam projektu

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un sa...

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam pasākumi

Eiro ieviešanas projekts Latvijā

Iestādes struktūras izveidošanas un amatu sarakstu saskaņošanas kārtība

Informāciju sagatavoja:
Ieva Aile
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082902 / 29104676
e-pasts: ieva.aile@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv