2012. gada 11. jūlijs

Burkāns un pātaga valsts pārvaldē

Eva Upīte
Paši valsts pārvaldes darbinieki pētījumā atzīst, ka darbs nav orientēts uz rezultātu sasniegšanu. 41% strādājošo uzskata, ka pārvaldes darbu nevar raksturot kā uz rezultātu orientētu, 26% viedoklis nav un tikai 33% pārvaldes darbu vērtē uz rezultātiem orientētu.
Tāpat jautājot - vai ir skaidra atalgojuma sasaiste ar darba rezultātiem - 57% respondentu apliecināja, ka nav skaidra atalgojuma sasaiste ar darba rezultātiem, savukārt 25% skaidru atbildu nesniedza. Pētījuma dati liecina, ka valsts iestādēs nav efektīva sistēma, lai darbiniekus stimulētu efektivizēt un uzlabot darbu.
Kādus "burkānus un pātagas" piedāvāt pārvaldes darbiniekiem, lai nodrošinātu augstu darbinieku motivāciju sasniegt izcilus rezultātus? Viena no iespējām ir pilnveidot darba izpildes novērtējumu un analīzi. Valsts kanceleja sadarbībā ar personālvadības ekspertiem ir izstrādājusi modernu darba novērtēšanas sistēmu, kas ietver arī privātajā sektorā daudz izmantotu 360 grādu aptauju. Plānots, kā tā fundamentāli mainīs pašu vērtēšanas pamatu, panākot uz rezultātu orientētu darba izpildes novērtēšanas sistēmu. Tā atbalstīts vienotu stratēģisko plānošanu iestādē, novērtējot individuālo mērķu izpildi, iekļaus amata specifisku kompetenču novērtēšanu, kā arī kalpos nodarbinātā profesionālās attīstības plānošanai.

360 grādu aptauja dos iespēju saņemt vērtējumu ne tikai no vadības, bet arī no klientiem, kas var būt gan nozaru NVO, gan mediji, gan kolēģi no citām valsts pārvaldēs, gan pakalpojuma saņēmējiem. Šī iespēja veicinās klientorientācijas principu iedzīvināšana ikviena strādājošā darbībā, jo apzināsies iespējamo "pātagas" efektu zemu aptaujas rezultātu gadījumā.
Jaunā sistēma būs elektroniska, tādejādi mazinot izmaksas un ieguldīto darbu novērtējuma veidlapu formēšanā. Tāpat iegūtie dati institūcijā būs viegli analizējami un apkopojami, nodrošinot iestādes vadītājam pārskatu par sasniegtajiem mērķiem un izpildītajiem uzdevumiem, kā arī rosinot meklēt risinājumus zemas efektivitātes gadījumā. Tomēr jaunās novērtēšanas sistēmas ieguvumus pilnvērtīgi varēs tikai tad, jā tā tiks pielietota pastāvīgi, vismaz reizi ceturksnī – nodrošinot darba izpildes analīzi un atbilstoši tam koriģējot uzdevumus, tai skaitā, elastīgi reaģējot uz pārmaiņām sabiedrībā, lai gada noslēgumā tiktu panākta maksimāla mērķa sasniegšana. Tāpat sistēma ļaus izvērtēt un efektīvāk plānot cilvēkresursus iestādēs, nodrošinot analītisku pārskatu par nepieciešamajiem resursiem noteiktas valsts funkcijas īstenošanā.
Jaunās sistēmas "burkāns" būs darba rezultātu sasaiste ar mainīgo atalgojuma daļu. Ja darbinieks novērtēšanas rezultātā uzrādīs īpašus sasniegumus, vadītājam būs iespēja viņu materiāli stimulēt. Jaunā sistēma novērsīs situācijas, ka bonusi tiek piešķirti visiem iestādē strādājošiem bez argumentēta pamatojuma un darba rezultātu izvērtējuma.
Jaunajai novērtēšanas sistēmai jākļūst par palīgu valsts pārvaldes attīstībai un virzībai uz mērķtiecīgu rīcību, lai tās augļus varētu sajust katrs sabiedrības loceklis – gan cilvēks, kas devies uz iestādi, lai saņemtu pakalpojumu, gan arī kolēģis, veicinot sadarbību kopēju uzdevumu veikšanā.
Valdība jautājumu par valsts pārvaldes jauno novērtēšanas sistēmu izskatīs otrdien, 10.jūlijā un sistēmu plānots ieviest 2013.gadā.

Nav komentāru: